תנאי שימוש

פברואר , 2021

1. קבלת התנאים

התנאים להלן חלים על אתר האינטרנט של רוח טובה (" רוח טובה "), הנמצא ב www.ruachtova.org.il וכל המידע, התוכן והשירותים הכלולים בו (" האתר "). בכניסתך לאתר זה, הנך מאשר כי קראת, הבנת והסכמת לפעול בהתאם לתנאים המתוארים בתנאי שימוש אלה. אם אינך מבין או מסכים לתנאים אלו, עליך לצאת מאתר זה מיידית ולהימנע מלעשות בו כל שימוש.

תנאי שימוש אלו הנם הסכם מחייב בינך ובין רוח טובה והשימוש שלך באתר כפוף לנוסח תנאי השימוש שבתוקף במועד כניסתך לאתר.

רוח טובה רשאית לשנות תנאי שימוש אלה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. במקרה של שינויים מהותיים רוח טובה תודיע לך על כך באימייל או על-ידי פרסום הודעה בדף הבית של האתר. עליך לעיין בנוסח העדכני ביותר של מסמך זה על ידי ביקור ב www.ruachtova.org.il/tou.
השימוש בלשון זכר ו/או יחיד במסמך זה נכונים גם ללשון נקבה ולשון רבים.

2. רישיון מוגבל

בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם זה, רוח טובה תעניק לך רישיון גישה לאתר, שהינו אישי, בלתי ניתן להעברה, ללא זכות למתן רישיונות משנה, לא בלעדי, מוגבל וניתן לביטול במלואו, למטרת שימוש אישי ולא מסחרי בלבד בשירותים הזמינים באתר. הנך מתחייב להשתמש באתר אך ורק בהתאם להוראות הסכם זה.

אתה האחראי הבלעדי להשיג, לשלם עבור, לתקן ולתחזק את כל הציוד, החומרה, הכלים, התכנות, השירותים והחומרים הנדרשים לצורך ובקשר עם גישה לאתר זה ולמוצרים והשירותים הניתנים בו. מבלי להגביל את האמור לעיל, עליך לשלם את כל החיובים, המיסים, העלויות והאגרות להשגת גישתך לאתר, לאינטרנט, הטלפון, והמחשב שלך וכל ציוד קצה אחר.

3. הגבלות על שימוש

אתה מצהיר ומתחייב כי הנך לפחות בן 18 וכי תעשה באתר אך ורק שימוש אישי, אינפורמטיבי ובלתי מסחרי. אלא אם השגת את הסכמתה המוקדמת בכתב של רוח טובה אינך רשאי והנך מתחייב שלא:

 • להעתיק, להדפיס, לשנות, להפיץ, להעמיד לרשות הציבור, למסור, לפרסם, להציג, להראות, לשכפל, להוציא לאור, לתת רישיון, ליצור עבודות נגזרות, להשכיר, להמחות, להעביר, לשעבד או למכור כל חלק מהאתר או אילו מזכויותיך הכלולות בתנאי שימוש אלה לצד ג' כלשהו.
 • להעתיק, לשנות או להציג את השם, הלוגו ו/או סימני המסחר של רוח טובה/צדדים שלישיים/האתר בכל דרך; או לכלול כל סימן מסחר של רוח טובה, או כל וריאציה שלו כתגית-מטא, יסוד טקסטואלי חבוי או כל סימן אחר אשר עשוי ליצור רושם של שיוך, חסות או תמיכה בינך ובין רוח טובה ו/או צד ג' כלשהו.
 • לעשות כל שינוי, דקומפילציה, הינדוס לאחור או כל ניסיון להגיע לקוד המקור של האתר, כולו או חלקו, או ליצור יצירות נגזרות מהאתר או כל חלק ממנו.
 • לפגוע ב ו/או להפר זכויות חוזיות ו/או זכויות קנייניות או מעין קנייניות, לרבות זכויות קניין רוחני של רוח טובה ו/או צדדים שלישיים.
 • לאפשר גישה לאיזה מבין העמודים, הטקסט, התמונות או התוכן של אתר זה תוך שימוש בטכנולוגיית "מסגור" (Framing).
 • להשתמש בכלים המיועדים למתן גישה ממוחשבת חוזרת לאתר זה או לבקר באתר ו/או בכל חלק ממנו באופן בלתי מורשה ו/או לעשות שימוש באתר תוך שימוש בשיטות ו/או אמצעים שאינם מורשים, כולל בין היתר רובוטים, זחלים, עכבישים ו/או כל אמצעי אוטומטי אחר.
 • להשתמש באתר לכל מטרה בלתי חוקית או מפרה או תוך הפרת כל דין, חוק או תקנה או לעשות שימוש באתר ו/או להפיץ כל חלק ממנו באזורי שיפוט בהם פעולה זו ו/או כל חלק מהאתר מהווים עבירה על החוק, או ככל שפעולה זו תכפיף את רוח טובה ו/או מי מהגורמים הקשורים אליה לחובת רישום בתחום סמכות השיפוט או מדינה כאמור.
 • לעשות כל שימוש הפוגע או עלול לפגוע (לרבות הוצאת לשון הרע) ברוח טובה ו/או הגורמים הקשורים עמה, במשתמשים אחרים ו/או צד ג' כלשהו לרבות ומבלי לגרוע במוניטין שלהם.
 • להעלות תכנים, תוכנות ו/או חומרים הנגועים בוירוסים או כל קוד פוגעני ו/או הנועד להפריע, להגביל תפקודי תוכנה חומרה ו/או שירות.
 • לעשות כל פעולה המפריעה למהלך התקין של האתר.
 • לעשות כל פעולה שהנה בניגוד למדיניות וכללי ICANN.
 • לעשות שימוש באתר להפקת רווח ו/או מטרות מסחריות כלשהן.
 • למסור מידע כוזב.

המשתמש מתחייב לא לגרום ו/או לתרום, בהתנהגותו, מעשיו ומחדליו, במישרין ו/או בעקיפין, להפרת המגבלות המצוינות לעיל.

4. זכויות קניין ובעלות

האתר וכל הטקסטים, גרפיקה, תוכנות, לוגואים, שמות מסחר, עיצובים, לחצנים, תמונות, קטעי וידאו, קטעי שמע, מאגרי נתונים וכל שיפור ו/או יצירה נגזרת של אלה וכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות בכל אלה (" קניין רוח טובה "), הם רכושה הבלעדי של רוח טובה, מרשיה ו/או מי מטעמם. תנאי שימוש אלה אינם מקנים לך כל זכות בקניין רוח טובה, אלא זכות שימוש מוגבלת באתר בלבד כמפורט לעיל בסעיף 2. כל העתקה, שינוי, שימוש מסחרי, שימוש חוזר או הפצה של קניין רוח טובה אסורים בהחלט ללא קבלת אישורה מראש ובכתב של רוח טובה. משמעות המונח " זכויות קניין רוחני " הוא, בין אם הן רשומות או לא, בכל העולם: (א) זכויות הקשורות ביצירות כתובות, עיצוב וצילום כולל זכויות יוצרים; (ב) סימני מסחר, סימני שירות, לוגואים, שמות מסחריים, שמות מתחם, הזכות לפרסום ומוניטין; (ג) פטנטים, בקשות פטנט ואמצאות; (ד) זכויות המקבילות לאלה המוזכרות לעיל וכל זכות קניינית אחרת הקשורה בקניין לא מוחשי; (ה) פיצולים, המשכים, הארכות, חידושים ורישום מחדש של כל זכות מהזכויות המוזכרות לעיל, בין אם קיימים היום או שיוגשו, יירשמו ו/או יתקבלו בעתיד.

אין באמור לעיל כדי להוות מצג לגבי בעלות החברה בתכנים של צדדים שלישיים, אלא רק אזהרה לידיעתך כי התכנים מוגנים.

הנך מסכים ומודע לכך כי לרוח טובה הזכות המלאה, בכל זמן בו תחפוץ ומכל סיבה שהיא או ללא סיבה כלל, לעצב מחדש, לשנות את הסדר, המבנה והמפרט, המאפיינים וכל רכיב ו/או אספקט אחר של האתר או כל חלק ממנו.

5. מטרות ותכלית

לרוח טובה מטרות רבות, ביניהן הגשמת יוזמה חברתית, סיוע לאחרים ותרומת חפצים. תכלית רוח טובה ו/או האתר היא עשייה למען חברה טובה יותר והעצמת כוחה של החברה האזרחית. האתר מהווה כלי טכנולוגי המשמש לחיבור בין אנשים ומעשים, להפצת רעיונות ולהגדלת היקף הפעילות החברתית בישראל. עם זאת, רוח טובה אינה שלטת בכל תכני האתר והאתר עלול להכיל תכנים שאינם עומדים במטרות.

האתר לא נועד למטרות מסחריות, אלא לשמש כפלטפורמה המקשרת בין מתנדבים פוטנציאליים למקומות התנדבות (כולל עמותות) (" הצדדים להתנדבות "). רוח טובה אינה מהווה צד להתנדבות ואינה מתחייבת או אחראית לסנן, לברור או להתאים את הצדדים להתנדבות. כל אינטראקציה בין הצדדים להתנדבות הינה באחריותם הבלעדית של הצדדים לאותה התנדבות. רוח טובה רק מספקת את הפלטפורמה לקישור בין הצדדים להתנדבות ולפיכך אינה נוטלת על עצמה שום אחריות לאופי, טיב, מיהות ותכני ההתנדבות ו/או כל עניין אחר הקשור עימה.

6. פרסומים ואי מתן המלצות או עצות

רוח טובה ו/או האתר אינם נותנים או מציעים המלצות או עצות מכל סוג שהוא וכל המידע והתוכן הכלולים באתר הם לנוחותך בלבד. על אף שרוח טובה עשויה לספק נתונים, מידע ותוכן, אין לפרש מידע כאמור כעצה או המלצה. אתה תישא באחריות הבלעדית של הערכת היתרונות והסיכונים הגלומים בשימוש באתר וכל מה שתבחר לעשות במידע ותוכן אלה יהיה באחריותך הבלעדית. האתר עשוי לכלול תכנים שיעוררו התנגדות מצדך או מצד אחרים. יחד עם זאת, אנו נשתדל לבדוק תלונות ונשמח לקבל משובים ותגובות בכתובת info@ruachtova.org.il.

רוח טובה וספקיה החיצוניים אינם ערבים לדיוק, לעדכניות, לשלמות או לזמינות של האתר, או מתחייבים לתוצאות כלשהן הנובעות משימושך בו. יתכן והתוכן באתר יהפוך במהרה ללא מהימן או לא עדכני ממגוון סיבות. רוח טובה וספקיה החיצוניים לא מחויבים לעדכן מידע או דעות כלשהם הכלולים בקניין רוח טובה. רוח טובה רשאית להפסיק להציע כל תוכן שהוא באתר בכל עת וללא הודעה וכן לחסום כל משתמש והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של רוח טובה.

7. תכנים של צדדים שלישיים

חלק מהתוכן והחומרים הזמינים באתר עשויים להיות מסופקים מטעם צדדים שלישיים (לדוגמא –פרסומים של עמותות ומקומות התנדבות). כל הדעות, העצות, ההצהרות, השירותים, ההצעות, הפרסומים, המידע והתוכן המוצגים באתר מטעם צדדים שלישיים כולל בין היתר טקסטים, תמונות, ציורים, קטעי וידאו ופרטי עמותות (ועצם היותן עמותות) שייכים למי שיצר ו/או פרסם אותם ונמצאים באחריותו ואינם בהכרח מייצגים את עמדות רוח טובה. רוח טובה אינה אחראית, אינה מספקת כל מצג (לרבות לגבי מהימנות, זמינות או עדכניות) ואינה מקדמת, מפרסמת ו/או ממליצה עליהם בדרך כלשהי; ואינה עורכת, מבקרת, מסננת ו/או בודקת אותם אלא רק מספקת את הפלטפורמה להצגתם בידי אותם צדדים שלישיים.

ככל שהאתר מכיל לינקים לשירותים ומשאבים חיצוניים, רוח טובה אינה שולטת בזמינותם ותכנם של שירותים ומשאבים אלה ואינה אחראית לאתרים אלה. רוח טובה מספקת קישורים אלו למטרות נוחות ואינה תומכת באתרים אלה או בתכנים, המוצרים ו/או השירותים המוצעים בהם. במידה ותעזוב את האתר על-ידי הקשה על לינק ו/או תצרוך ו/או תצפה ו/או תעשה שימוש כלשהו בתוכן שלא מטעם רוח טובה, דע כי הנך עושה זאת באחריותך בלבד. התוכן אליו אתה נחשף באמצעות לינקים לא פותח, נערך ו/או נבדק על-ידי רוח טובה ורוח טובה לא תהיה אחראית לכל נזק או אבדן שנגרמו מסיבה כלשהי הקשורה בשירותים, מידע ו/או כל תוכן המסופק בידי אתרים אחרים, כולל בין היתר כתוצאה מעיכובים, פגמים ו/או השמטות העשויות להיות בו. רוח טובה אינה מציגה מצגים ו/או נותנת הבטחות ו/או המלצות ולא תהיה לה כל אחריות לתוכן כלשהו המסופק על-ידי צד ג'. רוח טובה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר ו/או האתר עצמו אינו מפר זכויות ו/או חובות כלשהם, הינו מהימן, מלא או עדכני, ורוח טובה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. כמו כן, רוח טובה איננה שולטת, מפקחת או אחראית בכל צורה ואופן לפעילות, תנאי השימוש ומדיניות הגנת הפרטיות של כל צד ג', לרבות אתרי אינטרנט אחרים המקושרים באתר. רוח טובה קוראת לגולש לבדוק את תנאי השימוש מדיניות הגנת הפרטיות של אתרים אלו. ייתכן שתמצא כי תכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, אתה מתנגד לתוכנם, או כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. עצם הצבת הקישור לאתרים אחרים באתר אינו מהווה תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של רוח טובה לתכנים או לשירותים המוצעים באותו אתר. רוח טובה אינה אחראית למידת התאמתם של התכנים למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש בהם נוקטת רוח טובה ולא למדיניות אחרת הננקטת על-ידי אותם אתרי צד שלישי. כל השימוש באתרי צד שלישי נעשה באחריותך הבלעדית. אינך רשאי לעשות קישור לאתר זה מאתרים שאינם הולמים את מטרות רוח טובה.

8. הודעה והסרה

אם הינך מאמין בתום לב כי תוכן כלשהו באתר מפר זכויות קניין רוחני שלך, מפר את פרטיותך ו/או מהווה דיבה או עוולה, באפשרותך לשלוח הודעה לרוח טובה ב info@ruchtova.org.il , לפרט טענותיך ולבקש כי החומר יוסר או כי הגישה אליו תיחסם תוך הפנייה מדויקת (כולל URL) לתוכן המפר וצירוף אסמכתא להיותו כזה וכן פרטי התקשרות, שם ופרטים מזהים. במקרה שהתוכן מפר הוא יוסר בהקדם האפשרי ותשלח אליך הודעה בדואר אלקטרוני בעניין. אנא שים לב כי רוח טובה אינה מנטרת או מסננת את התוכן המועלה לאתר על-ידי עמותות ומקומות התנדבות, אלא משמשת אך ורק כפלטפורמה המאפשרת אינטראקציה בין הצדדים להתנדבות ולכן רוח טובה לא תוכל לדעת כי מפורסם באתר תוכן מפר מבלי שתיצור עמנו קשר. רוח טובה לא תהיה אחראית לתוכן מפר כאמור בסעיף זה.

9. מדיניות שמירה על הפרטיות

רוח טובה מכירה ומכבדת את החשיבות שבהגנה על פרטיות המשתמשים. אנא קרא את מדיניות השמירה על הפרטיות שלנו, החלה על איסוף ואחסון מידע אודות המשתמשים ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה. מדיניות הפרטיות זמינה בURL: www.ruachtova.org.il/privacy.

10 .הגבלת אחריות

הנך מסכים כי השימוש באתר הוא על בסיס "AS-IS" ו- "AS-AVAILABLE"וכי האתר מועמד לרשותך כפי שהוא וללא אחריות ו/או הבטחה מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא ו/או מכוח דין (ככל שהדין החל מרשה זאת). ככל שניתן על פי דין, רוח טובה והחברות הקשורות אליה, שותפיה, נושאי המשרה בה, מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, סוכניה, נותני הרישיונות, קבלני המשנה שלה, ספקיה ו/או מי מטעמה, מסירים במפורש כל אחריות מכל סוג שהוא בקשר עם האתר, בין במפורש או במשתמע, לרבות ומבלי לגרוע, אחריות משתמעת בעניין סחירות (Merchantability), התאמה למטרה מסוימת (Fitness for Particular Purpose) ואי-הפרה.

רוח טובה אינה מתחייבת כי: (א) האתר יתאם את דרישותיך ו/או ציפיותיך; (ב) האתר יהיה נגיש ללא הפרעה או נטול פגמים ותקלות, עדכני, מאובטח או נקי מוירוסים, טעויות, תולעים, פצצות תאריך, פצצות זמן או מרכיבים מזיקים אחרים; (ג) הנתונים והחומרים המוצגים באתר ו/או התוצאות שיושגו מהשימוש באתר יהיו מדויקים או מהימנים.

אתה האחראי הבלעדי לנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים ו/או המומלצים לדעתך להגן על-עצמך מפני כל נזק שיגרם, לרבות לרכושך (כולל מערכת המחשב שלך) או אובדן נתונים, תביעות, נזקים, אבדן ו/או סכנה העלולים לעלות כתוצאה ו/או בקשר עם שימושך ו/או הסתמכותך על האתר ו/או כל חלק ממנו.

רוח טובה והגורמים הקשורים עמה, שותפיה, נושאי המשרה בה, מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, סוכניה, מעניקי הרישיון עבורה, קבלני המשנה שלה, ספקיה ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים בגין הוצאות, נזקים או אבדן מכל סוג שהוא, לרבות ומבלי לגרוע נזקים ישירים, עקיפים, נלווים, מיוחדים, תוצאתיים, עונשיים או לדוגמא, לרבות בגין אבדן רווחים, תשואה, הכנסה, מוניטין, תועלת, נתונים או כל עילה אחרת, אפילו אם רוח טובה ידעה לגבי אפשרות קיומם.

11. שיפוי

הינך מתחייב לפצות, לשפות ולהגן על רוח טובה נושאי המשרה שלה, מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, הגורמים הקשורים עמה, סוכניה וספקיה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא (לרבות הוצאות משפטיות), שנגרמו או ייגרמו בקשר עם (במישרין או בעקיפין) שימושך באתר ו/או כל הפרה מצדך של הוראות תנאי שימוש אלו; וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של רוח טובה, ובנוסף לכל זכות העומדת לרוח טובה על פי כל דין.

12. ביטול

הנך מסכים כי רוח טובה, על פי שיקול דעתה, רשאית לבטל את הרישיון וההרשאה הניתנים לך לשימושך באתר ואת תנאי שימוש אלה, ללא הודעה מראש מכל סיבה ו/או ללא כל סיבה, לרבות במקרה שהנך מפר תנאים אלה ו/או מסיבות הקשורות עם תחזוקת האתר ו/או השימוש בו ו/או מכוח דין ו/או מכל סיבה אחרת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של רוח טובה. עם הביטול עליך לחדול מיד לעשות כל שימוש באתר. במקרה של ביטול התנאים הכלולים בסעיפים הבאים יישארו בתוקפם: 3, 4, 6, 7, 10-13.

13. שונות

13.1. הודעה. רוח טובה רשאית למסור לך הודעות, כולל בקשר לשינויים בתנאי השימוש של האתר באמצעות דואר אלקטרוני, דואר רגיל או פרסום באתר. עשרים וארבע שעות לאחר שליחת הדואר האלקטרוני ייחשב העניין כאילו קיבלת וקראת את ההודעה. הודעה שפורסמה באתר תיראה כאילו נמסרה יומיים לאחר הפרסום הראשוני.
13.2. ויתור. אי המימוש או האכיפה של זכות כלשהי מתנאי שימוש אלו על ידי רוח טובה, לא יהווה ויתור על זכות זו. כל ויתור כאמור יהיה בתוקף רק אם נעשה בכתב ונחתם על ידי רוח טובה.
13.3. הדין החל וסמכות שיפוט. הדינים החלים על תנאי שימוש אלו יהיו דיני מדינת ישראל (למעט כללי ברירת הדין), ולבתי המשפט בתל אביב תהא סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים לכל הסכסוכים בקשר עם אתר זה. כל אחד מהצדדים מקבל על עצמו את סמכות ומקום השיפוט של בתי משפט אלו למטרת כל תביעה כאמור. הצדדים מוותרים מפורשות על תחולתה של אמנת האו"ם בדבר חוזים למכר טובין בינלאומי. אתה מסכים כי כל תביעה שתהא לך בקשר עם ו/או הנובעת מהאתר תוגש בתוך שנה אחת (1) לאחר היווצרות עילת התביעה. שאם לא כן, עילת תביעה כאמור תהא חסומה לצמיתות.
13.4. בטלות חלקית. אם הוראה כלשהי מתנאי שימוש אלו תיחשב כבלתי חוקית, בטלה או בלתי אכיפה מכל סיבה שהיא, אזי ההוראה תוגבל או תימחק מתנאי שימוש אלו עד למידה המינימאלית ההכרחית, והיא לא תשפיע על תקפותן ויכולת האכיפה של יתר ההוראות.
13.5. המחאה. תנאי שימוש אלו, וכל זכויות ורישיונות המוענקים מכוחן, לא יהיו ניתנים להעברה או להמחאה על-ידך, אולם יהיו ניתנים להמחאה על-ידי רוח טובה ללא הגבלה. כל ניסיון שיעשה לביצוע המחאה תוך הפרה של תנאי שימוש אלו יהיה בטל.
13.6. צד ג'. אין בהסכם זה כדי להקנות זכויות כלשהן למי שאינו צד לו, ואין הסכם זה בגדר חוזה לטובת אדם שלישי כמשמעו בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973.
13.7. כותרות. הכותרות המופיעות במסמך זה הן למטרות נוחות בלבד, והן אינן מהוות חלק מתנאי שימוש אלו, והן לא יראו כמגבילות או משפיעות על אלו מהוראות מסמך זה.
13.8. הסכם כולל. תנאי שימוש אלה בצירוף מדיניות הפרטיות מהווים ההסכם הכולל בינך ובין רוח טובה ביחס לנושא הנדון כאן, והוא לא ישונה אלא בכתב, בחתימת שני הצדדים, או על ידי ביצוע שינוי בתנאי שימוש אלו על-ידי רוח טובה כמפורט במסמך זה.

במידה ויש לך שאלות בנוגע לתנאי השירות אנא צור עמנו קשר במייל: info@ruachtova.org.il