Photo

פנייה להתנדבות במגוון תחומים - מועצה האזורית עמק יזרעאל

מחלקת הרווחה בעירייה אחראית על השמת מתנדבים של העיר במגוון מסגרות לכלל אוכלוסיות בעיר כגון: ילדים, צרכים מיוחדים, קשישים, עבודת משרדיות ועוד. המחלקה מסייעת למתנדבים למצוא התנדבות במגוון תחומים ועם אוכלוסיות רבות כגון: ילדים, בני נוער, קשישים ואוכלוסיות מיוחדות. ההתנדבות מתקיימת פעם בשבוע, למשך שעתיים. כל מסגרת התנדבות שונה ולכן תקבע בהתאם לשיחה עם רכזת ההתנדבות